SVÄTÉ PRIJÍMANIE

UDRŽUJE A ROZVÍJA BOŽÍ ŽIVOT

SVIATOSŤ OLTÁRNA

VÝZNAM

Jej hlavným poslaním je udržovať a rozvíjať Boží život, ktorý sme dostali pri krste. Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53).

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

SVÄTÉ PRIJÍMANIE

ČO NÁM DÁVA

Zjednocuje nás s Kristom a veriacimi
Znižuje náklonnosť k zlému
Odpúšťa všedné hriechy
Je semenom vzkriesenia k sláve
Dáva duchovnú útechu a radosť
Posilňuje nás v láske k blížnym

KTO MÔŽE PRIJAŤ
SVÄTÉ PRIJÍMANIE?

TEN, KTO MÁ ČISTÉ SRDCE

Na sväté prijímanie môže ísť ten, kto má čisté srdce – bez ťaž­kého hriechu, zachoval eucharistický pôst (aspoň 1 hodinu nič nejesť ani nepiť okrem vody, lieky nerušia pôst) a má dobrý úmysel – pristupuje s vierou a z lásky.

Na sväté prijímanie máme ísť čím častejšie, aspoň každú ne­deľu. Spravidla prijímame iba jedenkrát za deň. Dva razy v ten istý deň môžeme prijímať, keď sme druhý raz na celej svätej omši. Druhé sväté prijímanie v ten istý deň nie je pre väčšiu nábožnosť, ale pre utváranie jednoty so spoločenstvom veriacich.

Eucharistiu prijímame spravidla pod spôsobom chleba. Nie­kedy veriaci prijímajú pod obidvoma spôsobmi (Telo i Krv) pri slávnostnejších príležitostiach (napríklad výročie manželstva) pre zvýraz­nenie úplnosti obetnej hostiny. Ale aj prijímaním jedného spôsobu prijímame celého Krista.

SVÄTÉ PRIJÍMANIE

PRIEBEH

PRÍPRAVA – VLASTNÉ PRIJÍMANIE – SPOLUŽITIE S KRISTOM PO PRIJÍMANÍ

Kto chce prijať Ježiša Krista v eucharistickom prijímaní, musí byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal smrteľný hriech, nesmie prijať Eucharistiu, ak prv nedostal rozhrešenie vo sviatosti pokánia. Všedné hriechy treba oľutovať na začiatku každého eucharistického slávenia. Sväté prijímanie Kristovho tela a jeho krvi prehlbuje zjednotenie prijímajúceho s Pánom, odpúšťa mu všedné hriechy a chráni ho pred smrteľnými hriechmi.

Cirkev vrelo odporúča veriacim, aby pristúpili k svätému prijímaniu, keď sa zúčastnia na slávení Eucharistie (svätej omši); ukladá im povinnosť urobiť tak aspoň raz do roka vo veľkonočnom období. (Porov. KKC 1415-1419)

MIMORIADNY VYSLUHOVATEĽ

SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

Podľa Kódexu kánonického práva je riadnym vysluhovateľom svätého prijímania biskup, presbyter (kňaz) a diakon. Mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania je akolyta, ako aj iný veriaci, ktorý má vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov a predpísaným liturgickým obradom je prijatý do služby mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania; toto udelenie služieb mu však nedáva právo na poskytovanie materiálneho zabezpečenia zo strany Cirkvi.