AKTUÁLNY PROGRAM VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

NA TENTO TÝŽDEŇ

POĎAKOVANIE

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.
Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra,
ktoré v tejto skúške prejavujete.

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych
prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali.
Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť.

Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta,
ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených.
Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia.

Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom,
prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev.
Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

OZNAMY NAŠEJ
FARNOSTI

Farská kancelária
Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam prosíme,
aby ste využívali prednostne telefonický a elektronický kontakt.

Kontakt: tel.: 056/64 78 526
Email:
trhoviste@abuke.sk
www. faratrhoviste.sk

Úradné hodiny: utorok a piatok: 16.00 – 17.00 hod.

Milodary na kostoly:
IBAN SK21 0900 0000 0000 9101 6568, poznámka: obec, darca – meno. Ďakujeme.

Pán Boh zaplať.

Voľné úmysly na sv. omše
Kto chce obetovať, tak nech zavolá alebo napíše na farský email