V CIRKEVNEJ
ORGANIZÁCII

Po rozpade Veľkej Moravy územie Slovenska postupne zaujali maďarské kmene. Po ich zjednotení sa začal formovať Uhorský štát. Kráľ Štefan I. podporoval kresťanstvo, bol jeho priamym rozširovateľom.

Postupne sa zriaďovali biskupstvá a budovala sa cirkevná organizácia. Za Kolomanna I. došlo k zriaďovaniu arcidiakonátov v každom biskupstve, aby sa uľahčila správa cirkevných území. V 14. – 15. storočí došlo k ďalšiemu deleniu na dištrikty (dekanáty). V severovýchodnej časti Uhorska bolo zriadené rozsiahle jágerské biskupstvo ( Jáger, Eger v Maďarsku) do ktorého patrili aj Trhovište ako súčasť zemplínskeho arcidiakonátu.  Neskôr boli zriadené dekanáty v Boťanoch, Trhovišti, Humennom a Stropkove.

V roku 1804 pápež Pius VII. rozdelil jágerskuú diecézu a bolo zriadené biskupstvo košické a satumárske. Košický biskup Štefan Čech v roku 1828 zriadil nový michalovský dekanát, kde sa zo sečovského dekanátu presunula farnosť Trhovište s filiálkami Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Horovce, Laškovce, Ložín, Lučkovce, Moravany, Pozdišovce, Šankovce. V roku 1986 boli Pozdišovce pričlenené k Michalovciam a neskôr vznikla v Horovciach samostatná farnosť.

FARNOSŤ

Na starú farnosť v Trhovišti poukazuje viacero faktorov, medzi inými samotná poloha obce, významná cesta, konanie trhov. Listina z roku 1220 hovorí o Trhovišti ako o „villa“, teda lokalita väčšieho významu.

Aj keď nemáme z 13. storočia písomne doložené dáta o farnosti, predpokladá sa, že farnosť tu už jestvovala ako jedna z najstarších na Zemplíne. Prvá zachovaná písomná zmienka je až zo začiatku 14. storočia, dokumentujúca faru aj farára. V roku 1332 pri popise „pápežských desiatkov“ bol zapísaný ako farár Thica, kňaz kostola sv. Nikodéma.

Predpokladá sa, že okolo roku 1570 bol odobraný farský kostol protestantmi.
Od tridsiatych rokov 18. storočia sa obnova náboženského života konala prostredníctvom misionárov – kňazov spoločnosti Ježišovej. Prvé písomné doložené správy o farárovi v Trhovišti v 18. storočí sú až od roku 1735, kedy bol za farára v Trhovišti menovaný Šebastián Augustini, aby oživoval náboženský život aj v okolitých farnostiach.