FARSKÝ KOSTOL V TRHOVIŠTI

PÔVODNÉ CHRÁMY A SÚČASNÝ KOSTOL

KOSTOL SV. JÁNA
KRSTITEĽA

DNEŠNÝ FARSKÝ KOSTOL

FT-Trhoviste

Farský kostol bol postavený na vyvýšenom mieste nad cestou. Stavba sa uskutočnila na mieste staršieho kostola, ktorý bol v zlom stave. Dnešný kostol bol vybudovaný v rokoch 1759 – 1761 za výraznej finančnej podpory grófky Anny M. rod. Zichy, vdovy Františka Čákyho, miestneho zemepána. Kostol je postavený v neskoro barokovom slohu. Vo veži kostola sú dva zvony vážiace 500 a 250 kg. Kostol bol opravovaný v rokoch  1885 a 1909. Rôzne stavebné opravy i generálna oprava sa uskutočnila v roku 1981.

Pred súčasným kostolom sv. Jána Krstiteľa boli v Trhovišti dva skoršie farské kostoly.

KOSTOL
SV. NIKODÉMA

PRVOTNÝ FARSKÝ KOSTOL

Prvá zmienka o  kostole i jeho patrónovi pochádza zo správ pri popise pápežských desiatok v rokoch 1332 – 1337. Z tohto popisu je známe meno farára Thica a vieme aj o farskom kostole. Architektúra prvotného kostola nie je známa. Predpokladá sa, že to bol kostol románsky, kamenný. Nie je ani známe presné miesto kde bol postavený. Viaceré staršie správy hovoria, že pôvodný kostol bol na mieste, kde je dnes farská záhrada.

KOSTOL SV. JÁNA
KRSTITEĽA

DRUHÝ FARSKÝ KOSTOL

Prvotný farský kostol bol nahradený novou stavbou niekedy v 16. storočí. Tento kostol bol vybudovaný za finančnej pomoci zemepánov Drugethovcov zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Stručné záznamy o tomto kostole pochádzajú zo správy o cirkevnej vizitácii z roku 1749, kde sa okrem iného spomína, že kostol je kamenný a starobylá stavba nie je v dobrom stave.

Je ale pravdepodobné, že časť tohto kostola ja súčasťou dnešného chrámu, na čo poukazuje svätyňa i väčšia časť lode.

Mierne zaoblená predná stena svätyne bola pôvodne rovná. Loď kostola bola krátka. Vedľa kostola bola murovaná zvonica ukrývajúca dva zvony.

FILIÁLNE OBCE

KOSTOLY VO FILIÁLNYCH OBCIACH

KOSTOL RUŽENCOVEJ
PANNY MÁRIE

BÁNOVCE NAD ONDAVOU

FT-Banovce

V tejto obci bola pôvodne rotundová kaplnka zasvätená sv. Mikulášovi. Kaplnku dala postaviť Klára Lehocká v roku 1838. V roku 1982 bola urobená generálna oprava kaplnky. V roku 1996 sa začalo s výstavbou kostola, ktorý bol pripojený k pôvodnej kaplnke sv. Mikuláša. Kaplnka sa stala sanctuariom kostola. Kostol bol dokončený a konsekrovaný Mons. Alojzom Tkáčom košickým arcibiskupom v roku 1998.

V obci sa nachádza aj novoklasicistický kostol Reformovanej cirkvi postavený v r. 1887 na mieste starého kostola.

KOSTOL ZOSLANIA
DUCHA SVÄTÉHO

BRACOVCE

FT-Bracovce

V obci sa nachádza kaplnka, ktorá je zasvätená sviatku Zoslania Ducha Svätého.

KOSTOL NANEBOVZATIA
PANNY MÁRIE

GRÉCKOKATOLÍCKY | LAŠKOVCE

V obci sa nachádza gréckokatolícky, barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1722. Obnovený a rozšírený bol v roku 1922. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú kryté drevenou korýtkovou klenbou. Výmaľba zodpovedá duchu kostolov východného rítu. Na veži je cibuľovitá strecha s laternou.

Pri kostole sa nachádzala aj fara, z ktorej je v súčasnosti základná škola.

KOSTOL
SV. PETRA A PAVLA

LOŽÍN

FT-Lozin

V obci bola pred rokom 1332 rímskokatolícka fara, písomne doložená v rokoch 1332 – 1337. Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Po presunutí fary do Trhovišťa tam prešlo aj toto patrocínium. Dnes sa v obci nachádza kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov. Pôvodný gotický kostol známy už začiatkom 14. storočia bol v 15. storočí čiastočne prebudovaný. V roku 1896 bol chrám obnovený a bola tiež dobudovaná veža, namontované zvony a zhotovený organ na chór. V druhej polovici 20. storočia boli pokusy o zriadenie samostatnej farnosti v Ložíne.

KOSTOL SV. ŠTEFANA
UHORSKÉHO

MORAVANY

FT-Moravany

Písomné doloženia fary začiatkom 13. storočia potvrdzujú dávnu farnosť, ktorá jestvovala pred rokom 1332. Za Bočkayho povstania v roku 1606 boli fara a kostol zabrané protestantmi. Kostol zasvätený sv. Štefanovi bol katolíkom vrátený až v roku 1761. Po najnutnejších opravách došlo k rozsiahlejším stavebným úpravám v rokcoh 1814 a 1910. Generálna oprava bola vykonaná v roku 1969. Jednoloďový kostol bol pôvodne bez veže, pri kostole bola iba drevená zvonica s jedným zvonom.

KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO
SRDCA PANNY MÁRIE

LUČKOVCE

FT-Luckovce

Lučkovce sú dnes časťou obce Moravany. V roku 1942 bola v obci vybudovaná priestranná kaplnka ku cti Nepoškvrneného Srdca Panny Márie rodinou Petra Starinského. Kaplnka bola v roku 1948 stavebne prebudovaná a zväčšená na menší kostol. Posledná oprava kostola s obnovou bola v roku 1984.