Dekrét o oslobodení od účasti na nedeľnej sv. omši

Nedeľa je v najplnšom zmysle slova dňom liturgického zhromaždenia, dňom, keď sa veriaci zhromažďujú, aby počúvali Božie slovo a zúčastnili
sa na Eucharistii, a tak slávili pamiatku umučenia, zmŕtvychvstania a slávy Pána Ježiša a vzdávali vďaky Bohu, ktorý ich vzkriesením Ježiša Krista
z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. Nedeľa sa má v celej Cirkvizachovávať ako prvotný prikázaný sviatok (porov. KKC 1167 a 2177).

Vzhľadom na platné obmedzenia kvôli narastajúcemu počtu infikovaných koronavírusom v našich mestách a dedinách, pre zabránenie šíreniu
pandémie a pre náležitú ochranu zdravia jednotlivcov zvl ášť tých, ktorí sú najzraniteľnej ší, a tiež tých, ktorí sa starajú o chorých, pre všetkých
veriacich nachádzajúcich sa na území Košickej arcidiecézy

s platnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania udeľujem dišpenz od povinnosti zúčastniť sa nedeľnej sv. omše
(kán. 87 § 1 a 90).

Toto oslobodenie od účasti na nedeľnej sv. omši nijako neumenšuje povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň. Jestvuje viacero spôsobov, ako to
dosiahnuť v čase, keď z vážneho dôvodu účasť na eucharistickom slávení nie je možná. Veľmi sa odporúča venovať primeraný čas modlitbe
osobne alebo v rodine (porov. kán. 1248 § 2), môže to byť aj časť liturgie hodín, ruženec alebo ďalšie pobožnosti. Vysielanie sv. omše online,
v televízii alebo v rozhlase, poskytuje priestor pre vytvorenie duchovného eucharistického spoločenstva. Kostoly zostávajú otvorené k súkromnej
modlitbe. Prosme zvlášť za chorých a za tých, ktorí sa o nich starajú, za posilnenie našej nádeje.

Naši kňazi budú slúžiť cez týždeň a v nedeľu sv. omše, pri ktorých prednesú Pánovi prosby o pomoc, zmilovanie a požehnanie pre celú farnosť.
Súčasná situácia nás pobáda, aby sme nezabúdali ani na skutky pokánia, pôstu a almužny. Keď sa zjednotíme pre spo ločné dobro, dokážeme prekonať
strach a s Božou pomocou odvážne čeliť výzvam nasledujúcich dní.

Mons. Bernard Bober
arcibiskup-metropolita

Dekrét si môžete prezrieť tu.