Anjel Pána: Byť svätými v láske, pestovať Božiu nezištnosť

Vatikán 5. januára (RV) V nedeľu 5. januára sa Svätý Otec stretol s veriacimi pri poludňajšom požehnaní na Vatikánskom námestí. Pri tejto príležitosti vyslovil apel za zníženie napätia vo svete a odvrátenie ozbrojeného konfliktu cestou dialógu.

V príhovore pri modlitbe Anjel Pána Svätý Otec reagoval na liturgické čítania z Druhej nedele po Narodení Pána. Početným pútnikom z celého sveta zídeným na Vatikánskom námestí sa prihovoril nasledovne:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Na Druhú nedeľu Vianočného obdobia nám biblické čítania pomáhajú rozšíriť pohľad a plne si uvedomiť význam Ježišovho narodenia.

Evanjelium, v prológu sv. Jána, nám ukazuje šokujúcu novinu, že Boží Syn, večné Slovo, «sa stalo telom » (v. 14). Nielen že prišlo a prebývalo medzi ľudom, ale stalo sa jedným z ľudu, jedným z nás! Po tejto udalosti už neusmerňuje náš život iba nejaký zákon, nejaká inštitúcia, ale jedna osoba, božská osoba, Ježiš orientuje náš život, pomáha nám nasledovať cestu, pretože on ňou prešiel ako prvý.

Sv. Pavol zvelebuje Boha za jeho plán lásky realizovaný v Ježišovi Kristovi (porov. Ef 1,3-6.15-18). V tomto pláne každý z nás nachádza svoje základné povolanie. Čo je ním? Sv. Pavol hovorí takto: sme predurčení stať sa Božími deťmi dielom Ježiša Krista. Boží Syn sa stal človekom, aby nás, ľudí, urobil Božími deťmi. Večný Syn sa teda stal telom preto, aby nás uviedol do svojho synovského vzťahu s Otcom.

Preto, bratia a sestry, kým pokračujeme v kontemplovaní obdivuhodného znamenia Jasličiek, dnešná liturgia nám hovorí, že Kristovo Evanjelium nie je nejaká rozprávka, nie je mýtom či poučným príbehom. Nie. Kristovo Evanjelium je plné zjavenie Božieho plánu, Božieho plánu s človekom a svetom. Je to posolstvo zároveň jednoduché i veľkolepé, ktoré nás núti pýtať sa: aký konkrétny plán má so mnou Pán, keď naďalej aktualizuje svoje narodenie uprostred nás?

Odpoveď nám našepkáva apoštol Pavol: «[Boh] si nás vyvolil […], aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske» (v. 4). Hľa, význam Vianoc. Ak Pán neustále prichádza medzi nás, ak nám stále dáva dar svojho Slova, je to preto, aby každý z nás mohol odpovedať na toto volanie: stať sa svätými v láske. Svätosť je prináležaním k Bohu, spoločenstvom s ním, prežarovaním jeho nekonečnej dobroty. Svätosť je pestovaním daru, ktorý nám dal Boh. Len týmto: pestovaním nezištnosti. Toto znamená byť svätým. Preto ten, kto do seba prijme svätosť ako dar milosti, nemôže ju nepretaviť do konkrétneho konania v každodennosti. Tento dar, táto milosť, ktorú mi dal Boh, pretavujem do konkrétnych skutkov v každodennosti, v stretávaní sa s ostatnými. Táto láska, toto milosrdenstvo voči blížnemu, odblesk lásky Boha, nám zároveň očisťuje srdce a uschopňuje nás odpúšťať, deň za dňom nás robí „nepoškvrnenými“. Avšak nepoškvrnenými nie v tom zmysle, že odstránim istú škvrnu, ale nepoškvrnenými v zmysle, že Boh vstupuje do nás, dar, nezištnosť Boha vstupuje do nás a my ju pestujeme a dávame druhým.

Nech nám Panna Mária pomáha prijať s radosťou a vďakou Boží plán lásky uskutočnený v Ježišovi Kristovi.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

Po udelení apoštolského požehnania Svätý Otec reagoval na napätú situáciu vo svete, vystupňovanú vo vzťahoch medzi USA a Iránom:

„Drahí bratia a sestry, v mnohých častiach sveta cítiť hrozivé ovzdušie napätia. Vojna prináša jedine smrť a ničenie. Volám všetky strany, aby udržiavali zapálený plameň dialógu a sebakontroly a aby odvrátili tieň nepriateľstva. Modlime sa v tichu, aby nám Pán dal túto milosť.“

Po chvíli ticha pápež pozdravil jednotlivé skupiny pútnikov. Prihovoril sa im týmito slovami:

„V túto prvú nedeľu roka obnovujem všetkým svoje blahoprianie pokoja v Pánovi. V radostných momentoch i v ťažkých chvíľach, odovzdajme sa Pánovi, ktorý je našou nádejou! Pripomínam aj záväzok, ktorý sme si predsavzali na Nový rok, na Svetový deň pokoja: «Pokoj ako cesta nádeje: dialóg, zmierenie a ekologické obrátenie». S Božou milosťou ho budeme môcť uviesť do praxe.

Želám vám peknú nedeľu. A prosím vás, nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia zajtra na Slávnosť Zjavenia Pána.“

 

Zdroj: tkkbs.sk