Aktuálne usmernenia k sláveniu sv. omší
platné od 1. 10. 2020

Milí bratia kňazi a veriaci,

vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020
až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Povzbudzujem svojich veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami,
ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb
prostredníctvom médií alebo internetu.

Tiež vyzývam veriacich k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých
a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych okolností
zorganizujte dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným
vhodným spôsobom. Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá.

Ak sa stane, že veriaci zostanú vonku na verejnom priestranstve pred kostolom, nie je v našej kompetencii to riešiť.
Za to, ako organizátori, nenesieme zodpovednosť. Zároveň nesmieme ľudí v exteriéri organizovať ani vopred
povzbudzovať k účasti mimo kostola.

Prosím vás, aby ste vo svojich farnostiach ocenili podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné
vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Pozvime ich, nech ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami,
spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy.

S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť.
Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko
a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

Mons. Bernard Bober
arcibiskup-metropolita